A.N.P.I.  
  Asociatia Natională pentru Protectia Investitorilor

Prima pagină
Despre ANPI
Activitate
Statut

S T A T U T - extrase

.......

   CAPITOLUL II. SCOPURI SI PRINCIPII, CĂI SI MIJLOACE

Art.6 - Scopurile care animă întreaga actiune concertată a Asociatiei sunt următoarele:

 1. cultivarea spiritului de economisire
 2. promovarea comportamentului investitional cu permanentă adecvare la evolutia pietei de capital
 3. protectia cât mai avansată si eficace a investitorilor
 4. consolidarea, modernizarea si armonizarea pietelor de capital din România
   În situatie de concurs sau conflict între scopurile enuntate al alineatul 1 prevalează acela al protectiei investitorului.

Art.7 - Principiile tutelare ale activitătii Asociatiei, a căror observare si promovare legitimează orice demers al acesteia sunt:
 1. încrederea legitimă
 2. transparenta pietei de capital
 3. prudenta si moderatia în speculatiune pe piata titlurilor
 4. echitatea economică
 5. egalitatea de sanse si nediscriminarea
 6. preeminenta investitiei fată de expectatia câstigului
   Asociatia va întreprinde demersuri sustinute si concertate pentru acceptarea de către agentii operând pe piata de capital a principiilor afirmate al alin.1 si pentru consacrarea lor în reglementările guvernând piata de capital si prin măsurile dispuse de autoritătile legal investite cu competente în acest domeniu.

Art.8 - Mijloacele si modalitătile la care va recurge Asociatia pentru atingerea scopurilor propuse, pentru recunoasterea si consacrarea principiilor afirmate, includ între altele:
 1. activităti sustinute pentru formarea si cultivarea spiritului de economisire si pentru determinarea comportamentului investitional, deopotrivă individual si colectiv, profesând pedagogia economisirii si etica investitiei
 2. diseminarea largă si de manieră accesibilă a cunostintelor generale despre pietele de capital, prin cele mai adecvate procedee si metode în privinta receptării si eficacitătii acestora - interactive, active, pasive
 3. analiza pertinentă si realistă a pietelor de capital atât în privinta agentilor (intermediari, administratori, consultanti), institutiilor si autoritătilor, cât mai ales a mecanismelor, instrumentelor si produselor specifice acestora, spre a oferi membrilor săi si oricărei persoane interesate elementele necesare orientării si fundamentării deciziei investitionale
 4. observarea permanentă si sistematică a mecanismelor de investitii, a practicilor si conduitei intermediarilor profesionisti cu evidentierea abuzurilor si fraudelor, a exceselor sau influentelor care periclitează interesele investitorilor si avertizarea membrilor sau altor persoane interesate
 5. organizarea de manifestări si dezbateri publice (conferinte, simpozioane, colocvii, seminarii, mese rotunde etc.) privind economisirea si investitiile cu specială privire asupra protectiei investitorilor, temperării exceselor, denuntării si corijării practicilor inechitabile, abuzive ori frauduloase ale operatorilor de piată, precum si participarea la asemenea manifestări în tară si în străinătate
 6. participare activă si sustinută la actiunile la nivel national si european, pentru protectia investitorilor si a economiilor publicului, la elaborarea unui cod de conduită al operatorilor pe piata de capital
 7. acordarea de asistentă si consultantă pentru protectia economiilor publicului si a investitiilor pe piata de capital, membrilor săi si oricăror persoane interesate
 8. initierea si sustinerea elaborării de mecanisme de protectie a economiilor publicului si a constituirii de fonduri de garantare a investitiilor pe piata de capital
 9. initierea, elaborarea si promovarea de propuneri de lege ferenda vizând amenajarea, sistematizarea si perfectionarea cadrului juridic si institutional - legislativ, reglementar si administrativ - al pietelor de capital în România, ca si armonizarea lui progresivă cu reglementările europene.
Art.9 - Căile la care Asociatia poate recurge pentru realizarea actiunilor sale întru atingerea scopurilor si promovarea principiilor declarate sunt deopotrivă de fapt si de drept, acestea incluzând, printre altele:
 1. declaratii, apeluri, proteste si alte atitudini publice asupra evolutiilor si practicilor pe piata de capital, raportate la protectia economiilor publicului si investitorilor, cu observarea exigentelor de responsabilitate, fermitate, obiectivitate si neangajare politică impuse de prezentul Statut
 2. cooperare cu asociatii străine similare si participare la organisme internationale consacrate protectiei investitorilor
 3. relatii cu institutii si autorităti publice legal investite cu competente privind pietele de capital
 4. sesizarea autoritătilor legislative si administrative asupra situatiei legiferării si aplicării reglementărilor în domeniul pietelor de capital din perspectiva protectiei investitorilor asupra practicilor excesive, inechitabile, abuzive, frauduloase ori ilegale pe aceste piete
 5. reprezentarea si promovarea intereselor legitime ale membrilor săi în fata autoritătilor publice si a oricăror persoane fizice si juridice

   Pentru promovarea si apărarea intereselor colective ale membrilor săi, A.N.P.I. are legitimare procesuală activă si pasivă, putând introduce actiuni în justitie sau interveni în procese pentru valorificarea drepturilor si recunoasterea intereselor legitime ale membrilor săi. De asemenea, pentru aceleasi scopuri, A.N.P.I. poate solicita autoritătilor administrative competente (Guvern, Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare) dispunerea de măsuri sau adoptarea de reglementări pentru protectia economiilor publicului si investitorilor.
.......

 

Prima pagină | Activitate | Statut


©2007 ANPI